Algemene Voorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden voor de online shop van GEFU GmbH
Paragraaf 1 Toepassingsbereik
1. De volgende Algemene Handelsvoorwaarden (hierna: "AV") gelden voor alle zakelijke relaties die tussen GEFU GmbH, Braukweg 28, D-59889 Eslohe (hierna: "GEFU") en haar klanten (hierna: "klant") via de onlineshop www.gefu.nl worden aangegaan.
2. De AV zijn gelijkelijk van toepassing ten opzichte van particuliere klanten en bedrijfseigenaren, tenzij anders bepaald in paragraaf 14 van deze AV ten opzichte van bedrijfseigenaren.
3. Een particuliere klant is elke consument, d.w.z. elke natuurlijke persoon, die een rechtshandeling aangaat voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn/haar handel of zelfstandig ondernemerschap (§ 13 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek]).
4. Een ondernemer is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid met wie/waarmee de GEFU een zakelijke relatie aangaat, en die/dat handelt in het kader van zijn/haar bedrijfsuitoefening of zelfstandige beroepsuitoefening.
Paragraaf 2 Voorwerp van het contract
Het voorwerp van het contract is de aankoop van producten uit het assortiment van de online shop. De klant heeft de mogelijkheid om op de website www.gefu.nl producten te selecteren en te bestellen door middel van op de markt gebruikelijke communicatiemiddelen die geschikt zijn voor internet. De klant ontvangt op de website een afzonderlijke beschrijving van elk product. De Klant kan de door hem gewenste producten op de website aanklikken om zich te informeren over de kenmerken van de goederen. De Klant heeft de mogelijkheid om de door hem geselecteerde producten in een virtueel winkelmandje te verzamelen.
Paragraaf 3 Sluiting van het contract
1. Het aanbod van de GEFU in de online winkel www.gefu.nl vormt slechts een verkoopbrochure en is geen wettelijk bindend aanbod om een koopcontract te sluiten. Door de producten op haar website te tonen, nodigt GEFU de Klant uit om aanbiedingen (bestellingen) te doen. Zodra de Klant zijn/haar productselectie voltooid heeft, zal hij/zij, aan het einde van zijn/haar aankoop, een lijst van de gekochte producten ontvangen tegen de totale definitieve prijs, inclusief belasting op de toegevoegde waarde. Voordat de bestelling wordt ingediend, zal GEFU de Klant in staat stellen de bestelling te controleren op de juistheid van de inhoud ervan, met name de prijs en de hoeveelheid, en de nodige correcties aan te brengen. De Klant zal dan zijn/haar aanbod indienen door op de knop "Plaats bestelling en betaal nu" te klikken. GEFU zal onmiddellijk een bevestiging per e-mail sturen van de ontvangst van de bestelling. Behalve in het geval van de betalingsmethoden "Klarna" en "PayPal", zal deze ontvangstbevestiging geen acceptatie van het aanbod van de klant inhouden, maar zal de klant alleen informeren dat GEFU de bestelling heeft ontvangen. Behalve in het geval van "Klarna" en "PayPal", komt de koopovereenkomst tot stand door verzending van de bestelde goederen. GEFU informeert de klant per e-mail, dat de goederen aan de logistieke dienstverlener overhandigd zijn (verzendingsbevestiging). Bij de betaalwijzen "Klarna" en "PayPal" komt de koopovereenkomst reeds tot stand, wanneer de klant op de knop "Bestelling plaatsen en nu betalen" drukt.
2. GEFU behoudt zich het recht voor, de bestelling van de klant te weigeren, als afzonderlijke producten al niet meer beschikbaar zijn op het moment dat de klant de bestelling plaatst. Bovendien behoudt GEFU zich het recht voor om zich van de verplichting tot nakoming te bevrijden als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn nadat het contract is gesloten. GEFU zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en de door de Klant gedane betaling voor de geannuleerde goederen onmiddellijk terugbetalen.
3. Bij het afsluiten van het contract heeft de klant de mogelijkheid om de contractvoorwaarden in te zien en in reproduceerbare vorm op te slaan. De tekst van het contract wordt door GEFU opgeslagen. Voor de klant zal de tekst van het contract op verzoek toegankelijk zijn op online-shop@gefu.com.
4. GEFU zal geen goederen verkopen aan minderjarigen, zelfs niet goederen die specifiek voor minderjarigen bestemd zijn.
Paragraaf 4 Het recht van de consument om te annuleren
Recht op annulering
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De termijn voor herroeping is veertien dagen vanaf de datum waarop de goederen door u of door een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, in ontvangst zijn genomen.
Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u het volgende bedrijf informeren:
GEFU GmbH
Braukweg 28
59889 Eslohe (Sauerland)
Telefoon: 02973 9713-0
fax: 02973 9713-55
e-mail: online-shop@gefu.nl
van uw beslissing om dit contract op te zeggen door GEFU GmbH een ondubbelzinnige verklaring te sturen (bijv. een geposte brief, een fax of een e-mail). Hiervoor kunt u het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt het model-opzeggingsformulier ook elektronisch invullen en hier indienen, of een andere ondubbelzinnige verklaring. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze opzegging sturen.
Om aan de termijn voor herroeping te voldoen, is het voldoende als uw kennisgeving voor de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van deze termijn wordt verzonden.
Gevolgen van de annulering
Indien u deze overeenkomst annuleert, zullen wij onverwijld, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen, alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, aan u terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die zijn ontstaan als gevolg van het feit dat u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering). Voor een dergelijke terugbetaling zullen wij, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen, hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt. In geen geval zullen wij u kosten in rekening brengen voor een dergelijke terugbetaling. Wij kunnen weigeren een restitutie te verlenen totdat de goederen aan ons zijn geretourneerd, of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.
U dient de goederen onverwijld terug te zenden of te overhandigen aan GEFU GmbH, Braukweg 28, 59889 Eslohe (Sauerland), in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw opzegging van deze overeenkomst. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd, indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U zult verantwoordelijk zijn voor enig waardeverlies van de goederen alleen als dergelijk waardeverlies te wijten is aan het feit dat de goederen zijn behandeld op een manier die niet nodig is voor het testen van de kwaliteiten, kenmerken en/of functionaliteit van de goederen.
Einde van deze annuleringsinstructies
Paragraaf 5 Prijzen en Verzendkosten
1. De prijzen vermeld op het ogenblik van de bestelling zijn van toepassing. Alle prijzen zijn definitieve prijzen, inclusief belasting over de toegevoegde waarde tegen het geldende wettelijke tarief.
2. Bezorgkosten en eventuele extra kosten voor door de klant gewenste en door GEFU in de onlineshop aangeboden diensten worden in het bestelformulier aangegeven en komen ten laste van de klant. De leveringskosten kunnen variëren naargelang de leveringswijze en de aard van de bestelling. Informatie over het bedrag van de verzendkosten kan worden verkregen op de website Verzendinformatie.
Paragraaf 6 Levering
1. GEFU levert aan het door de Klant opgegeven besteladres. Er kan alleen binnen Nederland, België & Duitsland geleverd worden. Levering aan postbussen is uitgesloten.
2. GEFU zal de klant tijdens het bestelproces over de leveringstermijn inlichten. GEFU zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van vertragingen in de levering en de klant op de hoogte brengen van een nieuwe leveringstermijn die geschikt is onder de respectievelijke omstandigheden. Voor zover het, als gevolg van de vertraging, onredelijk zou zijn van de klant te verwachten de levering te accepteren, kan de klant het contract ontbinden door tijdig een verklaring in tekstvorm (schriftelijk per telefax of e-mail) aan GEFU voor te leggen. Verdere wettelijke rechten van de opdrachtgever blijven onverlet.
3. GEFU verzoekt de afnemer, indien mogelijk, GEFU onverwijld in kennis te stellen indien hij/zij ontdekt dat de goederen tijdens het transport zijn beschadigd. GEFU wijst erop dat een dergelijke kennisgeving geen voorwaarde is voor de uitoefening van het wettelijke recht op annulering of voor het geldend maken van vorderingen in verband met gebreken.
Paragraaf 7 Betalingsvoorwaarden en -modaliteiten
1. De koopprijs wordt zonder aftrek opeisbaar bij de levering. Bij de betaalwijzen "Klarna" en "PayPal" is de koopprijs reeds opeisbaar bij het afsluiten van het contract.
2. De Klant kan de koopprijs per PayPal, creditcard of Klarna of op factuurbasis betalen. Ten opzichte van de klant kan GEFU, afhankelijk van het resultaat van een kredietcontrole en de waarde van de bestelling, de beschikbare betalingswijzen beperken. Terugbetalingen van de koopprijs worden altijd gedaan via de door de Klant gekozen betalingsmethode.
a) Bij de betaalwijzen "PayPal" en "Klarna" wordt de opdracht tot verzending van de goederen gegeven na de bevestiging van de betaling door de betreffende aanbieder.
b) Wat de betalingswijze "credit card" betreft, aanvaardt de GEFU de betalingsdiensten van de credit card providers Mastercard en Visa. Het gefactureerde bedrag zal op de dag van de bestelling van de klant op de creditcard gereserveerd worden en op de dag van de verzending van de goederen van de creditcard gedebiteerd worden.
3. De door de klant verstrekte informatie wordt door de GEFU gecontroleerd en geëvalueerd, ook met behulp van gegevens van kredietinformatiebureaus, en de GEFU kan individuele betalingsmethoden om gegronde redenen afwijzen. In het bijzonder worden, indien nodig, gegevens ten behoeve van de kredietcontrole en kredietwaardigheidsbewaking uitgewisseld met:
Creditreform
Paragraaf 8 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van GEFU totdat alle vorderingen uit de verkoop van de goederen volledig zijn voldaan.
Paragraaf 9 Garantie
1. De wettelijke garantieaanspraken bestaan onbeperkt. De garantieclaims verjaren twee jaar na de levering van de goederen.
2. 2. De klant heeft alleen dan recht op een verdergaande garantie, wanneer de GEFU een dergelijke garantie apart heeft gegeven.
Paragraaf 10 Aansprakelijkheid
1. GEFU is onbeperkt aansprakelijk voor schadeclaims op welke rechtsgrond dan ook in gevallen van opzet en grove nalatigheid en in gevallen van verwijtbare doodsschade, lichamelijk letsel en/of gezondheidsschade.
2. Voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van schriftelijk gegeven garanties is GEFU aansprakelijk tot de omvang van het financiële belang van de opdrachtgever dat door het doel van de garantie wordt gedekt en bij het geven van de garantie aan GEFU kenbaar is.
3. Bovendien is de aansprakelijkheid van GEFU voor schending van plichten die van wezenlijk belang zijn voor het contract, onbeperkt. Bij lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade beperkt tot de omvang van de schade, die de GEFU op grond van de haar op dat tijdstip bekende omstandigheden bij het sluiten van het contract typisch had moeten voorzien. Plichten die van wezenlijk belang zijn voor het contract, zijn fundamentele plichten die beslissend zijn voor het sluiten van het contract en op de vervulling waarvan de klant redelijkerwijs mag vertrouwen.
4. De aansprakelijkheid volgens de nieuwe wet inzake productaansprakelijkheid blijft onaangetast.
5. 5. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van GEFU voor schadevergoeding, ongeacht de rechtsgrond, uitgesloten.
6. Voor zover de aansprakelijkheid van de GEFU volgens deze bepalingen uitgesloten is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van haar organen en organen, in het bijzonder haar werknemers.
Paragraaf 11 Gegevensbescherming
Alle persoonlijke gegevens die door de klant meegedeeld worden, zullen uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt worden in overeenstemming met het respectieve toepasselijke beleid inzake gegevensbescherming. Details betreffende de reikwijdte van de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Klant zijn te vinden in de GEFU-gegevensbeschermingsverklaring.
Paragraaf 12 Klachten / Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie
3. Om contact op te nemen met de GEFU of om de GEFU in dit verband vragen te stellen, kunt u schrijven naar het volgende e-mailadres:
info@gefu.nl
Sectie 13 Auteursrecht en handelsmerk
De website is het eigendom van GEFU en wordt door GEFU geëxploiteerd. De volledige inhoud van de website, met inbegrip van teksten, grafische voorstellingen, foto's, beelden, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software (hierna: "Inhoud") is eigendom van de GEFU en/of van haar dochterondernemingen, licentiehouders en/of inhoudleveranciers. Alle elementen van de website, met inbegrip van het algemene ontwerp en de Inhoud, worden beschermd door auteursrechten en andere rechten. Tenzij anders vermeld binnen de website, is het niet toegestaan om de Inhoud te reproduceren, te bewerken, te vertalen, op te slaan of te verwerken, in het bijzonder niet om het fotomateriaal of tekstmateriaal te gebruiken op platforms zoals eBay. Voor zover niet anders vermeld, zijn alle hier gebruikte handelsmerken, dienstmerken en merknamen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van GEFU-Küchenboss GmbH & Co. KG, 59889 Eslohe. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEFU-Küchenboss GmbH & Co. KG, 59889 Eslohe, is het de klant niet toegestaan handelsmerken te kopiëren, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te uploaden, te verzenden, over te dragen, te verspreiden of te wijzigen.
Paragraaf 14 Bijzondere bepalingen voor ondernemers
1. Het recht van de consument om te annuleren volgens Artikel 4 van de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing op bedrijfseigenaars.
2. 2. Indien de klant een bedrijfseigenaar is, zijn de garantierechten van de klant, in tegenstelling tot paragraaf 6.3 van de AV, afhankelijk van de vraag of de klant naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichtingen om de goederen te inspecteren en eventuele gebreken te melden in overeenstemming met artikel 377 HGB [Duits Wetboek van Koophandel]. Duidelijke gebreken aan de geleverde goederen moeten uiterlijk 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan GEFU worden gemeld, in het geval van niet-duidelijke gebreken onmiddellijk na ontdekking. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak op gebreken.
3. In afwijking van alinea 9.1 van de AV verjaren garantieclaims van ondernemers 12 maanden na levering van de goederen. Dit geldt niet bij schadeclaims op grond van gebreken. De bepaling in "paragraaf 10 Aansprakelijkheid" van de AV is hierop van toepassing.
4. Indien de klant een ondernemer is, is deze overeenkomst en de gehele rechtsverhouding tussen de partijen onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG). GEFU is de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die uit of in verband met de zakelijke relatie tussen GEFU en de klant ontstaan. GEFU kan echter ook een vordering tegen de Opdrachtgever instellen bij een andere rechter die wettelijk bevoegd is ten aanzien van de Opdrachtgever (en de Opdrachtgever kan daar, in afwijking van zin 2, een tegenvordering instellen).
Paragraaf 15 Slotbepalingen
1. De contracttaal is Duits.
2. Indien een bepaling in deze voorwaarden ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van het contract. GEFU en de klant zullen een dergelijke onwerkzame bepaling vervangen door een bepaling die de wil van de contractuele partners in economische termen het beste weerspiegelt.
[Versienummer van de algemene voorwaarden: 2019.001, per 01.01.2019