Privacy Policy

Hartelijk dank voor uw belangstelling in ons bedrijf. De bescherming van gegevens is voor de directie van de GEFU GmbH van bijzonder groot belang. Het gebruik van de internetpagina's van de GEFU GmbH is in de regel zonder opgave van persoonlijke gegevens mogelijk. Wanneer een individu echter gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming via onze website, kan het zijn dat wij de verwerking van persoonlijke gegevens nodig hebben. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrond voor deze verwerking bestaat, vragen wij in de regel de toestemming van de betrokkene.
De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de basisverordening voor gegevensbescherming en met de land specifieke voorschriften voor gegevensbescherming van de GEFU GmbH die van toepassing zijn. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Bovendien worden de betrokken personen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten die hun toekomen.
De GEFU GmbH heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De op het internet gebaseerde datatransmissie kan echter in het algemeen veiligheidsleemten vertonen, zodat een absolute bescherming niet gegarandeerd kan worden. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens langs alternatieve wegen aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.
1. Definities
Het privacybeleid van de GEFU GmbH is gebaseerd op de terminologie die door de Europese richtlijn- en verordening gever gebruikt wordt bij de vaststelling van de basisverordening gegevensbescherming (DS-GMO). Ons privacybeleid moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te waarborgen, willen wij vooraf de gebruikte terminologie toelichten.
In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:
a) Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna te noemen "de betrokkene"). Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect, met name door hem een identificator toe te kennen zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatie of kan worden geïdentificeerd aan de hand van een of meer bijzondere kenmerken die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.
b) de betrokken persoon
De betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
c) Verwerking
Verwerking is elke handeling die, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures of een reeks van dergelijke handelingen in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.
d) Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.
e) Profilering
Profilering Is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die bestaat in het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten in verband met een natuurlijke persoon te beoordelen, met name aspecten in verband met het analyseren of voorspellen van de prestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of locatieverandering van deze natuurlijke persoon.
f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokken persoon kunnen worden gekoppeld zonder dat aanvullende informatie wordt toegevoegd, mits deze aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld
g) Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking
Verantwoordelijk of verantwoordelijk voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke of de verwerkingsverantwoordelijke aanspraak maken op de specifieke criteria van zijn aanwijzing overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten Be.
h) Verwerker
Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die of dat ten behoeve van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt.
i) Ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die of dat persoonsgegevens verstrekt, ongeacht of het al dan niet een derde betreft. Autoriteiten die op grond van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens mogen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd.
j) Derde
Onder derde wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerkers staan, die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
k) Toestemming
Toestemming wordt door de betrokkene voor het specifieke geval vrijwillig verleend op een geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze, in de vorm van een verklaring of een andere duidelijk bevestigende handeling waarmee de betrokkene onderstreept dat u instemt met de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de toepassing van de basisverordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetten op de gegevensbescherming en andere bepalingen met een wet op de gegevensbescherming is:
GEFU GmbH
Braukweg 28
59889 Eslohe
Duitsland
Tel: + 49 2973/97130
E-mail: info@gefu.nl
Website: www.gefu.nl
3. Contactgegevens van de Toezichthouder voor gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is te bereiken als volgt:
Tel: + 49 2973/97130
E-mail: dsb@gefu.nl
Iedere betrokkene kan voor vragen of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
4. Cookies
De internetpagina's van de GEFU GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en bewaard.
Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookies. Het bestaat uit een string waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie werd opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.
Door het gebruik van cookies biedt de GEFU GmbH de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.
Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden in de zin van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker gemakkelijker te maken. De gebruiker van een webpagina die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat deze van de internetsite worden overgenomen en de cookie op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de onlineshop. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd.
De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze internetsite te allen tijde door een dienovereenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daarmee het plaatsen van cookies definitief tegengaan. Ook reeds ingestelde cookies kunnen te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser uitschakelt, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.
5. Verzameling van algemene gegevens en informatie
De website van de GEFU GmbH verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie bij elke oproep van de internetsite door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logfiles van de server opgeslagen. De gebruikte browsertypes en -versies (1) kunnen worden vastgelegd, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de internetsite van waaruit een uitgebreid systeem onze website bereikt (de zogenaamde Referrer), (4) de subwebsites, die via een uitgebreid systeem op onze website worden gecontroleerd, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt voor de beveiliging in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.
Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de GEFU GmbH geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website evenals de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) de permanente werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website en (4) de wetshandhavingsinstanties in het geval van een Cyberaanval de informatie te verstrekken die voor de vervolging noodzakelijk is. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door GEFU GmbH daarom enerzijds statistisch en anderzijds verder geëvalueerd met als doel de gegevensbescherming en de gegevensveiligheid in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogfiles worden gescheiden van alle door een betrokkene opgegeven persoonlijke gegevens opgeslagen.
6. Registratie op onze website
De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website te registreren, met opgave van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die worden doorgegeven, worden bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de controller en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De controller kan zorgen voor de overdracht aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die ook beschikt over de persoonsgegevens die uitsluitend voor intern gebruik worden gebruikt en die kunnen worden toegeschreven aan de controller.
Bij registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internet service provider (ISP) opgegeven IP-adres van de betrokkene, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats in het kader van het feit dat alleen misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en deze gegevens het mogelijk maken om, indien nodig, gepleegde strafbare feiten op te helderen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de bescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking. Doorgifte van deze gegevens aan derden vindt in beginsel niet plaats, tenzij er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat of de doorgifte van rechtshandhavingswege dient.
De registratie van de betrokkene met een vrijwillige opgave van persoonsgegevens dient de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn vrij om de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te wijzigen of deze volledig uit de gegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke te laten verwijderen.
De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt iedere betrokkene op diens verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien rectificeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of onder verwijzing van de betrokkene, voor zover dit niet in de weg staat aan wettelijke bewaarplichten. Een in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde functionaris voor gegevensbescherming en alle medewerkers van de voor de verwerking verantwoordelijke worden in dit verband als contactpersoon ter beschikking gesteld van de betrokkene.
7. Abonnement op onze nieuwsbrief
Op de internetsite van de GEFU GmbH kunnen gebruikers zich abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. De persoonsgegevens die voor het bestellen van de nieuwsbrief aan de controller worden doorgegeven, vloeien voort uit het hiervoor gebruikte invoermasker.
De GEFU GmbH informeert klanten en zakenpartners met regelmatige tussenpozen over aanbiedingen van de onderneming door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan door de betrokkene alleen ontvangen worden, wanneer (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld. De betrokkene die voor de eerste keer de nieuwsbrief ontvangt, krijgt om juridische redenen van een geregistreerd e-mailadres een bevestigingse-mail in de dubbele Opt-In-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van de Internet Service Provider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, alsmede de datum en het tijdstip van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om later inzicht te kunnen krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene en dient derhalve de rechtsbescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke.
De persoonsgegevens die in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor de registratie in dit verband, zoals het geval is bij wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief, of in geval van een wijziging van de technische omstandigheden. De in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens die de betrokkene ons voor de nieuwsbrief heeft toegezonden, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het herroepen van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link te vinden. Bovendien is het ook mogelijk om rechtstreeks naar de website van de controller van de Nieuwsbrief te gaan Om de controller op een andere manier op de hoogte te stellen.
8. Nieuwsbrief-Tracking
De nieuwsbrief van de GEFU GmbH bevat zogenaamde web beacons. Een web beacon is een miniatuurgrafiek die in dergelijke e-mails wordt ingebed, die in HTML-formaat worden verstuurd om een logbestandregistratie en een logbestandanalyse mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of het falen van online-marketingcampagnes mogelijk. Met behulp van de embedded counting pixel detecteert de GEFU GmbH of en wanneer een e-mail door een betrokkene geopend werd en welke links in de e-mail door de betrokkene opgeroepen werden.
Dergelijke via de webbakens in de nieuwsbrieven verzamelde persoonlijke gegevens worden door de controller opgeslagen en geëvalueerd ten behoeve van de nieuwsbrief en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan de interesses van de betrokkene aan te passen. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de betreffende afzonderlijke, via de in een procedure afgegeven dubbele Opt-verklaring van toestemming, bekend te maken. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. Een afmelding van de ontvangst van de nieuwsbrief geeft de GEFU GmbH Automatisch als herroeping aan.
9. Mogelijkheid tot contact via de website
De website van de GEFU GmbH bevat op basis van wettelijke regelingen informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en een directe communicatie met ons mogelijk maakt, wat ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post ( E-mail adres) is. Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de controller, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de controller worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.
10. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de duur die nodig is om het opslagdoel te bereiken, of indien dit door de Europese richtlijn en verordeningsverstrekker of een andere wetgever is voorzien in wet- of regelgeving die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is.
Indien het doel van de opslag niet verstrijkt of indien een door de Europese richtlijn en verordening verstrekker of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn wordt opgeheven, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.
11. Rechten van de betrokkene
a) Recht op bevestiging
Iedere betrokkene heeft het door de Europese richtlijn en verordeninggever toegekende recht te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke op de hoogte wordt gesteld van de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Indien een betrokkene aanspraak wenst te maken op dit recht op bevestiging, kan hij zich te allen tijde wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
b) Recht op informatie
Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordening toegekende recht om te allen tijde door de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos te worden geïnformeerd over de opgeslagen persoonsgegevens van de betrokkene en een kopie van deze informatie te ontvangen. Bovendien heeft de Europese richtlijn en verordening gever informatie over de volgende informatie aan de betrokkene toegekend:
De doeleinden van de verwerking
De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens verstrekt zijn of nog worden, met name ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
Indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur
het bestaan van een recht om de desbetreffende persoonsgegevens te rectificeren of te wissen of om de verwerking door de verantwoordelijke te beperken, dan wel het bestaan van een recht van bezwaar tegen een dergelijke verwerking
Het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
Indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GGO en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
Voorts heeft de betrokkene recht op toegang tot informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook recht op informatie over de passende garanties in verband met de doorgifte.
Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij zich te allen tijde wenden tot onze Privacy Officer of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
c) Recht op rectificatie
Iedere persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het door de Europese richtlijn en verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens toegekende recht om de onmiddellijke rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Bovendien heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht te verlangen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
Indien een betrokkene van dit recht op correctie gebruik wenst te maken, kan hij zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming of tot een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking wenden.
d) Recht op verwijdering van gegevens (recht om te worden vergeten)
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordeninggever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de betrokken gegevens onmiddellijk worden gewist indien een van de volgende feiten waar is en indien de verwerking niet vereist is.
De persoonsgegevens werden verzameld voor dergelijke doeleinden of verwerkt op een andere manier waarvoor ze niet langer nodig zijn.
De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GGO of artikel 9, lid 2, onder a), van de GGO, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
De betrokkene maakt, overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het DS GMO, bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van het DS GMO.
De persoonsgegevens zijn verwerkt in een onrechtmatige vorm.
Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden verleend overeenkomstig artikel 8, lid 1, van het DS GMO.
Voor zover een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene de persoonlijke gegevens die GEFU GmbH betreft, heeft gewist, kunt u zich hiervoor te allen tijde wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De functionaris voor gegevensbescherming van de GEFU GmbH of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.
Indien persoonlijke gegevens van de GEFU GmbH openbaar gemaakt worden en onze onderneming verantwoordelijk is voor het wissen van persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 17 (1) DS-GMO, zal de GEFU GmbH Rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen nemen, met inbegrip van technische middelen, om andere verantwoordelijken voor gegevensverwerking die de gepubliceerde persoonlijke gegevens verwerken ervan op de hoogte te brengen dat de betrokkene deze andere verantwoordelijken voor gegevensverwerking verzocht heeft om alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replica's van deze persoonlijke gegevens te wissen, voor zover de verwerking niet vereist is. De functionaris voor gegevensbescherming van de GEFU GmbH of een andere medewerker zal in individuele gevallen het nodige regelen.
e) Recht op beperking van de verwerking
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordeninggever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verlangen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onwettig, de betrokkene wijst het wissen van de persoonsgegevens af en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.
De betrokkene heeft beroep ingesteld tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het DS GMO en er is nog niet bepaald of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Indien aan één van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de voor het verzoek van de GEFU GmbH benodigde persoonsgegevens beperkt, kan hij zich te allen tijde tot onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking wenden. De functionaris voor gegevensbescherming van de GEFU GmbH of een andere werknemer zal de beperking van de verwerking bewerkstelligen.
f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijn en verordeninggever toegekende recht, de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokken persoon aan een verantwoordelijke verstrekt werden, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat over te dragen. Hij heeft tevens het recht deze gegevens zonder belemmering door de verantwoordelijke voor de verstrekking van de persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke te verstrekken, mits de verwerking berust op de in artikel 6, lid 1, onder a), van de GGO of artikel 9, lid 2, onder a), van de GGO bedoelde toestemming of een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder b), van de GGO en de verwerking geschiedt volgens geautomatiseerde procedures, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is overgedragen.
Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op doorgifte van gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1, van het DS GMO het recht te verlangen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en de rechten en vrijheden van andere personen daardoor niet worden geschaad.
Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde bij de GEFU GmbH van de verantwoordelijke De aangewezen functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.
g) Recht op bezwaar
Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie, zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die de Europese richtlijn en verordening Gegevens die op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) DS-GGO is gemaakt. Dit geldt ook voor een bepaling op basis van Profilering.
De GEFU GmbH zal in geval van verzet de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Verwerkt de GEFU GmbH persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de Profilering, voor zover deze met dergelijke directe reclame samenhangt. Indien de betrokkene geen bezwaar maakt tegen de verwerking door de GEFU GmbH voor direct-marketingdoeleinden, verwerkt de GEFU GmbH de persoonsgebonden gegevens voor deze doeleinden.
Bovendien heeft de betrokkene om redenen die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door de GEFU GmbH voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in de zin van artikel 89, lid 1, van het DS GMO, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
Om het recht van verzet uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de GEFU GmbH of met een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij zijn recht van verzet uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onafhankelijk van Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.
h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van Profilering
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht op grond van de Europese richtlijn en verordening verstrekker, niet uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van Profilering - om een besluit op basis van het rechtsgevolg of op soortgelijke wijze te worden onderworpen, indien het besluit (1) niet bestemd is voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) toelaatbaar is op grond van de wetgeving van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, en deze wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden en de belangen van de betrokkene te beschermen of (3) met de uitdrukkelijke instemming van de betrokkene.
Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) indien de betrokkene uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven, neemt de GEFU GmbH passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden alsmede de rechtmatige belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van de verantwoordelijke, het uiteenzetten van zijn eigen standpunt en het aanvechten van het besluit.
Indien de betrokkene zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil doen gelden, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze Privacy Officer of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
i) Recht om een toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Iedere persoon op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zoals bepaald in de Europese richtlijn en verordening provider.
Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om een toestemming in te trekken, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met onze privacyfunctionaris of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.
12. Gegevensbescherming voor sollicitaties en sollicitatieprocedures
De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten op elektronische wijze, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, aan de verwerkingsverantwoordelijke toezendt. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de overgedragen gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de baan, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Indien er geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten door de controller, worden de sollicitatiedocumenten automatisch verwijderd twee maanden na de kennisgeving van het annuleringsbesluit, op voorwaarde dat er geen andere gemachtigde belangen van de controller . Ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).
13. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Facebook
De controller heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.
Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van het sociale netwerk onder meer de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.
De werkmaatschappij van Facebook is de Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de betreffende Facebook-component toe aangezet om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd over de specifieke onderste pagina van onze website die door de betrokkene wordt bezocht.
Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elke oproep van onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke concrete subpagina de betrokkene op onze internetsite heeft bezocht. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene op een van de Facebook-knoppen op onze website drukt, zoals bijvoorbeeld de "vind ik leuk"-knop, of de betrokkene een opmerking geeft, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.
Facebook ontvangt altijd informatie over de Facebook-component dat de betrokkene onze internetsite heeft bezocht, indien de betrokkene op het tijdstip van de oproep van onze internetsite bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien het niet de bedoeling is dat deze informatie door de betrokkene aan Facebook wordt doorgegeven, kan worden voorkomen dat deze informatie vóór een oproep van onze internetsite vanuit uw Facebook-account wordt doorgegeven aan u Logt uit.
Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Het legt ook uit welke opties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen beschikbaar waarmee de overdracht van gegevens aan Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de overdracht van informatie aan Facebook te onderdrukken.
14. Privacybeleid voor het gebruik en het gebruik van Getty Images Images
De controller heeft onderdelen van de Getty Images Company op deze website opgenomen. Getty Images is een Amerikaans beeldagentschap. Een beeldagentschap is een bedrijf dat beelden en ander beeldmateriaal op de markt aanbiedt. Beeldagentschappen brengen meestal foto's, illustraties en filmmateriaal op de markt. Via een beeldagentschap verlenen verschillende klanten, met name exploitanten van internetsites, redacties van gedrukte en tv-media en reclamebureaus, licenties voor de door hen gebruikte beelden.
Betreibergesellschaft der Getty-Images-Komponenten is die Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.
Getty Images biedt u de mogelijkheid om stockafbeeldingen (eventueel kosteloos) te embedden. Embedden is het opnemen of integreren van een bepaalde buitenlandse inhoud, bijvoorbeeld van tekst, video of beeldgegevens, die door een buitenlandse website worden verstrekt en vervolgens op de eigen internetsite verschijnen. Voor embedding wordt een zogenoemde embeddingcode gebruikt. Een embedding code is een HTML-code die door een exploitant van een internetsite in een internetsite wordt geïntegreerd. Indien een embedding code door een internetsite-exploitant is geïntegreerd, wordt de externe inhoud van de andere internetsite standaard onmiddellijk getoond zodra een website wordt bezocht. De externe inhoud wordt rechtstreeks van de andere website geladen om de vreemde inhoud weer te geven. Meer informatie over het insluiten van inhoud vindt u bij Getty Images onder de link http://www.gettyimages.de/resources/embed.
De technische implementatie van de embedding code, die de weergave van de beelden van Getty Images mogelijk maakt, wordt via het IP-adres van de internetverbinding, via welke de betrokkene toegang tot onze website heeft, aan Getty Images overgedragen. Getty Images verzamelt ook onze website, het gebruikte browsertype, de browsertaal, het tijdstip en de duur van de toegang. Daarnaast kan Getty Images navigatie-informatie, informatie over welke van onze subpagina's door de betrokkene zijn bezocht en op welke links is geklikt, alsmede andere interacties die de betrokkene onze website bezoekt, opnemen. Deze gegevens kunnen door Getty Images worden opgeslagen en geëvalueerd.
Meer informatie en het huidige privacybeleid van Getty Images is te vinden op http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy.
15. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google +
De controller heeft de Google + knop op deze site geïntegreerd als een component. Google + is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een onlinegemeenschap die gebruikers in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Google + stelt gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.
Exploitant van Google + is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt geëxploiteerd door de controller en waarop een Google + knop is geïntegreerd, zorgt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de Automatisch ervoor dat de desbetreffende Google + knop een weergave van Google's overeenkomstige Google + knop downloadt. In het kader van dit technische proces krijgt Google informatie over de specifieke onderste pagina van onze website die door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google + is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.
Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Google + is ingelogd, herkent Google bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke concrete basis van onze website de betrokkene heeft bezocht. Deze informatie wordt verzameld door de Google + knop en wordt door Google toegewezen aan de relevante Google + account van de betrokken persoon.
Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Google +-knoppen drukt en zo een Google + 1-advies geeft, wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google +-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze op als Persoonsgegevens. Google slaat de Google + 1 aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de door de betrokkene aanvaarde voorwaarden. Een door de betrokkene op deze website ingediende Google + 1 aanbeveling wordt vervolgens gecombineerd met andere persoonlijke gegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google + 1 account en de in die Google-diensten opgeslagen foto, zoals de door de zoekmachine opgeslagen en verwerkte zoekmachineresultaten, het Google-account van de betrokkene, of op andere plaatsen, zoals op internetsites of in verband met advertenties. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website in verband brengen met andere persoonlijke gegevens die bij Google zijn opgeslagen. Google zal deze persoonlijke informatie ook vastleggen met het doel de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.
Google ontvangt altijd informatie via de Google + knop dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd bij Google + is ingelogd op het moment dat hij onze website bezoekt; Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op de Google + knop klikt of niet.
Indien een overdracht van persoonlijke gegevens aan Google door de betrokkene niet wordt beoogd, kan deze een dergelijke overdracht voorkomen door te voorkomen dat u toegang krijgt tot onze website via uw Google + account Logt u uit.
Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google kunt u vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google + 1 knop kunt u krijgen op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
16. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Instagram
De controller heeft onderdelen van de dienst Instagram op deze website geïntegreerd. Instagram is een dienst die kwalificeert als een audiovisueel platform dat gebruikers in staat stelt om foto's en video's te delen, en ook om dergelijke gegevens door te geven op andere sociale netwerken.
De exploitatiemaatschappij van de diensten van Instagram is de Instagram LLC, 1 Hacker Way, gebouw 14 eerste verdieping, Menlo Park, CA, USA.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt geëxploiteerd en waarop een Instagram-component (Instabutton) staat, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Instagram-component gevraagd om een weergave van de betreffende Instagram-component te downloaden. In het kader van dit technische proces wordt Instagram op de hoogte gesteld van de specifieke onderpagina van onze website die door de betrokkene wordt bezocht.
Indien de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram bij elke oproep van onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke concrete onderpagina De betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Instagram-component verzameld en door Instagram aan het respectieve Instagram-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene op een van de Instagram-knoppen drukt die op onze website zijn geïntegreerd, wordt de informatie die daaraan wordt doorgegeven, overgedragen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount die aan de betrokkene is gekoppeld en door Instagram wordt opgeslagen en verwerkt.
Instagram ontvangt altijd informatie over de Instagram-component die de betrokkene op onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van toegang tot onze website is aangemeld bij Instagram; Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Als het niet de bedoeling is dat deze informatie door de betrokkene aan Instagram wordt doorgegeven, kan worden voorkomen dat deze informatie wordt doorgegeven vóór een oproep naar onze website vanaf uw Instagram-account. Afmelden.
Meer informatie en de actuele gegevensbeschermingsvoorschriften van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
17. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Pinterest
De controller heeft op deze website de componenten van Pinterest Inc. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers in staat stelt om in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Pinterest stelt de gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om beeldverzamelingen en afzonderlijke afbeeldingen alsmede beschrijvingen op virtuele muren te publiceren (zogenoemde pins), die vervolgens weer door andere gebruikers (zogenoemde Repinnen) worden gedeeld of van commentaar kunnen worden voorzien.
De exploitatiemaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.
Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de Controller wordt geëxploiteerd en waarop een Pinterest-component (Pinterest plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door het desbetreffende Pinterest-component toe aangezet om een weergave van het desbetreffende Pinterest-component van Pinterest te downloaden. Meer informatie over Pinterest vindt u op https://pinterest.com/. In het kader van dit technische proces zal Pinterest weten welke specifieke pagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.
Als de betrokkene tegelijkertijd op Pinterest is ingelogd, herkent Pinterest bij elke oproep van onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke concrete pagina de betrokkene op onze internetsite heeft bezocht. Deze informatie wordt door de Pinterest-component verzameld en door Pinterest aan het desbetreffende Pinterest-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene op een op onze website geïntegreerde Pinterest-knop, de userbutton, drukt, wijst Pinterest deze informatie toe aan de persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke informatie op.
Pinterest ontvangt via de Pinterest component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, wanneer de betrokkene op het moment van toegang tot onze website is ingelogd op Pinterest; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Pinterest component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan Pinterest niet wordt beoogd door de betrokkene, kan deze de overdracht verhinderen door u de toegang tot onze internetsite via uw Pinterest-account te ontzeggen Uitlogt.
Het door Pinterest gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op https://about.pinterest.com/privacy-policy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Pinterest.
18. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Twitter
De controller heeft onderdelen van Twitter op deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, voor het publiek toegankelijke micro-bloggingdienst, waar gebruikers zogenaamde tweets, d.w.z. korte berichten die beperkt zijn tot 140 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die niet bij Twitter zijn geregistreerd. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de desbetreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Twitter maakt het ook mogelijk om met hashtags, links of retweets een groot publiek aan te spreken.
Exploitatiemaatschappij van Twitter is de Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt beheerd en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch toe aangezet om door de desbetreffende Twitter-component een weergave van de desbetreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is te vinden op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. In het kader van deze technische procedure wordt Twitter op de hoogte gebracht van het specifieke onderdeel van onze website dat door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website verder te verspreiden, om deze website bekendheid te geven in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te verhogen.
Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter bij elke oproep van onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van het desbetreffende verblijf op onze website, welke concrete basis van onze website de betrokkene heeft bezocht. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter aan de desbetreffende Twitter-account van de betrokkene toegewezen. Indien de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen drukt, worden de gegevens en de informatie die daaraan worden overgedragen, aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene toegewezen en door Twitter opgeslagen en verwerkt.
Twitter ontvangt van de Twitter-component de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, wanneer de betrokkene op het tijdstip van het oproepen van onze website bij Twitter is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Indien het niet de bedoeling is dat deze informatie door de betrokkene aan Twitter wordt doorgegeven, kan worden voorkomen dat deze informatie vóór een oproep van onze internetsite vanuit uw Twitter-account wordt doorgegeven Logt u uit.
Het huidige privacybeleid van Twitter is beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de.
19. Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van Xing
De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de componenten van Xing op deze website geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat de gebruiker in staat stelt met bestaande zakelijke contacten in contact te komen en nieuwe zakelijke contacten te leggen. De individuele gebruiker kan op Xing een persoonlijk profiel aanmaken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures publiceren op Xing.
De exploitant van Xing is Xing SE, Dammtor Straße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt beheerd en waarop een Xing-component (Xing plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de automatisch door de betreffende Xing-component aangezet tot het downloaden van een presentatie van de betreffende Xing-component van Xing. Meer informatie over de Xing-plug-ins is te vinden op https://dev.xing.com/plugins. In het kader van dit technische proces krijgt Xing kennis van de specifieke basis van onze website die door de betrokkene wordt bezocht.
Indien de betrokkene tegelijkertijd op Xing is ingelogd, herkent Xing bij elke oproep van onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het verblijf op onze internetsite, welke concrete basis van onze website de betrokkene heeft bezocht. Deze informatie wordt door de Xing-component verzameld en door Xing aan de desbetreffende Xing-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Xing-knoppen drukt, bijvoorbeeld de knop "Delen", wijst Xing deze informatie toe aan de persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat Xing deze persoonlijk identificeerbare informatie op.
Xing ontvangt informatie over de Xing-component die de betrokkene op onze website heeft bezocht, wanneer de betrokkene op het moment dat hij onze website oproept tegelijkertijd bij Xing is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Xing-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan Xing niet door de betrokkene wordt bedoeld, kan deze de overdracht verhinderen door u de toegang tot onze internetsite via uw Xing-account te ontzeggen Uitlogt.
De door Xing gepubliceerde voorschriften inzake gegevensbescherming, die beschikbaar zijn op https://www.xing.com/privacy, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Xing. Xing heeft ook informatie over gegevensbescherming gepubliceerd voor de Xing Share-knop onder https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
20. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van YouTube
De beheerder heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportaal dat video-uitgevers de mogelijkheid biedt om videoclips vrij te plaatsen en andere gebruikers die ook vrij kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk, zodat zowel volledige film- en tv-programma's, als muziekvideo's, trailers of door gebruikers geproduceerde video's via het internetportaal toegankelijk zijn.
De exploitatiemaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de Controller wordt geëxploiteerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de betreffende YouTube-component toe aangezet om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces zullen YouTube en Google op de hoogte zijn van de specifieke onderste pagina van onze website die door de betrokken persoon wordt bezocht.
Indien de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube met de oproep van een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke onderpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en wordt gekoppeld aan het betreffende YouTube-account van de betrokkene.
YouTube en Google ontvangen informatie van de YouTube-component over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het oproepen van onze internetsite is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet.
Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.
21. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", eveneens tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De cookie-informatie wordt vanaf uw Amerikaanse server naar de server gestuurd. Door de activering van de IP-anonimisering op deze webpagina's wordt uw IP-adres binnen de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden gestuurd en daar worden ingekort. Deze website wordt door Google gebruikt om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om de andere met het gebruik van de website en het internet samen te stellen. Het in het kader van Google Analytics door Google verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
De doeleinden van de gegevensverwerking zijn de evaluatie van de website en het samenstellen van rapporten over de activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en het internet zullen vervolgens andere diensten worden verleend. De verwerking vindt plaats op grond van het gerechtvaardigd belang van de websitebeheerder.
U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u erop dat u al deze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van gegevens via de cookie en uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) en installeren: Browser Add On om Google Analytics uit te schakelen.
22. Rechtsgrondslag voor de verwerking
Artikel 6 (i) Lit. A DS-GMO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is voor verwerkingsoperaties voor de levering van goederen of de levering van andere Prestaties of tegenprestaties noodzakelijk is, wordt de verwerking gebaseerd op artikel 6 I Lit. b DS-GMO's. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals de vervulling van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I Lit. C DS GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker in ons bedrijf letsel zou oplopen en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie dan aan een arts, ziekenhuis of andere derde wordt doorgegeven. Moeten. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I Lit. D DS GMO. Uiteindelijk zijn de verwerkingen op artikel 6 I Lit. F DS GMO. Deze rechtsgrondslag is gebaseerd op verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat zij uitdrukkelijk door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang gerechtvaardigd kan zijn indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, van de DS-GMO).
23. Rechtmatige belangen bij de verwerking die door de verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6 (i) Lit. F DS-GMO is ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en aandeelhouders.
24. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Aan het einde van de periode worden de gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract.
25. Wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van persoonsgegevens; noodzakelijk voor het sluiten van het contract; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; Mogelijke gevolgen van niet-verstrekking
Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele voorschriften kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf met hem een contract sluit. Niet-verstrekking van persoonsgegevens leidt ertoe dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient hij contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming verduidelijkt in het individuele geval of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting tot verstrekking van persoonsgegevens bestaat en wat de gevolgen zijn als persoonsgegevens niet worden verstrekt.
26. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
Als verantwoordelijke onderneming doen wij zonder geautomatiseerde besluitvorming of een Profiling.